Thẻ: Tình hy vọng

Tình hy vọng

Tình hy vọng

Không thể có tình yêu nếu thiếu hy vọng. Người yêu là người hy vọng. Người có hy vọng, nuôi ...

Bài viết mới