Thẻ: Thiếu tâm hồn

Thiếu tâm hồn

Khi Chúa Giê-su quyết định tuyển chọn một số Tông Đồ để tiếp tay với Người trong công cuộc truyền ...

Bài viết mới