Thẻ: Nhột quá!

Nhột quá!

Nhột quá!

Cha mới lên ngôi giáo hoàng mấy ngày mà chúng con thấy nhột quá. Báo đài càng khen cha nhiều ...

Bài viết mới