Thẻ: Chúa tuy thật cao cả nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn!

Bài viết mới