Thẻ: Chúa Giê-su đi đến những nơi Ngài được đón nhận hơn là những nơi Ngài phải cam chịu

Bài viết mới